سردبیران

این وبگاه را شورای سردبیری متشکل از افراد زیر هدایت می کنند

سیمین کاظمی، علی شفیعی، امید زمانی، پیام روشنفکر، سولین احمدزاده، سمیرا شریفی، رضا طياري آشتیانی.

همکاران قبلی: شیرین احمدنیا، شهاب دانشور.

سیاستهای این وبگاه آن است که مطالبی که دربارهی جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در وبگاهها و منابع دیگر آمده بازنشر کند، مصاحبهها، یادداشتها و نوشته های نوی همگنان را منتشر کند و این رویکرد بینرشتهای را در ایران و کشورهای فارسیزبان ترویج بدهد.

چاپ

درباره ما

این نسخه پیشنویس است

این وبگاه نتیجهی کار گروهی شورای مدیران گروه علمی جامعهشناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعهشناسی ایران است که دغدغه ترویج و بسط این رویکرد میانرشتهای را در ایران و در میان فارسیزبانان جهان دارد. این وبگاه نظرهای مستقل نویسندگان را منتشر میکند. بدین شیوه جویای همگاری با همه کسانی هستیم که اصول ما مبنی بر همکاری علمی و رسانهای را محترم میشمارند:

  1. استقلال سیاسی و جناحی
  2. نقد علمی رفتارها، دیدگاهها و ساختارها، نه شخصیت افراد
  3. بیطرفی و همهجانبهنگری
  4. تأکید بر مشکلات بومی و جستجوی راهحلهای مؤثر

 

چاپ