سردبیران

این وبگاه را شورای سردبیری متشکل از افراد زیر هدایت می کنند

سیمین کاظمی، علی شفیعی، امید زمانی، پیام روشنفکر، سولین احمدزاده، سمیرا شریفی، رضا طياري آشتیانی.

همکاران قبلی: شیرین احمدنیا، شهاب دانشور.

سیاستهای این وبگاه آن است که مطالبی که دربارهی جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در وبگاهها و منابع دیگر آمده بازنشر کند، مصاحبهها، یادداشتها و نوشته های نوی همگنان را منتشر کند و این رویکرد بینرشتهای را در ایران و کشورهای فارسیزبان ترویج بدهد.

چاپ