درباره ما

این نسخه پیشنویس است

این وبگاه نتیجهی کار گروهی شورای مدیران گروه علمی جامعهشناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعهشناسی ایران است که دغدغه ترویج و بسط این رویکرد میانرشتهای را در ایران و در میان فارسیزبانان جهان دارد. این وبگاه نظرهای مستقل نویسندگان را منتشر میکند. بدین شیوه جویای همگاری با همه کسانی هستیم که اصول ما مبنی بر همکاری علمی و رسانهای را محترم میشمارند:

  1. استقلال سیاسی و جناحی
  2. نقد علمی رفتارها، دیدگاهها و ساختارها، نه شخصیت افراد
  3. بیطرفی و همهجانبهنگری
  4. تأکید بر مشکلات بومی و جستجوی راهحلهای مؤثر

 

چاپ