سردبیران

نوشته شده توسط مدیر وبگاه. ارسال شده در متفرقه

این وبگاه را شورای سردبیری متشکل از افراد زیر هدایت می کنند

سیمین کاظمی، علی شفیعی، امید زمانی، پیام روشنفکر، سولین احمدزاده، سمیرا شریفی، رضا طياري آشتیانی.

همکاران قبلی: شیرین احمدنیا، شهاب دانشور.

سیاستهای این وبگاه آن است که مطالبی که دربارهی جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در وبگاهها و منابع دیگر آمده بازنشر کند، مصاحبهها، یادداشتها و نوشته های نوی همگنان را منتشر کند و این رویکرد بینرشتهای را در ایران و کشورهای فارسیزبان ترویج بدهد.

چاپ